Misna čitanja - peti tjedan kroz godinu

2023-02-08

Ponedjeljak, 6. veljače 2023. godine

1.čitanje

Post 1, 1-19

Početak Knjige Postanka

U početku stvori Bog nebesa i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom, i Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi. I reče Bog: »Neka bude svod posred vodada dijele vode od voda!« -I bi tako! Bog načini svod,i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro -dan drugi.I reče Bog: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto,i neka se pokaže kopno!« -I bi tako!Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more.I  vidje Bog da je dobro.I reče Bog: »Neka proklija zemlja zelenilom,travom sjemenitom, stablima plodonosnim koja, svako prema svojoj vrsti, donose plodšto u sebi nosi svoje sjeme. - I bi tako!I nikne iz zemlje zelenilo,trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti,i stabla koja rode plodovimašto u sebi nose svoje sjeme,svako prema svojoj vrsti.I vidje Bog da je dobro.Tako bude večer, pa jutro -dan treći.I reče Bog: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskomda luče dan od noći,da budu znaci blagdanima, danima i godinama,neka svijetle na svodu nebeskomi rasvjetljuju zemlju. -I bi tako!I načini Bog dva velika svjetlila- veće da vlada danom,manje da vlada noću - i zvijezde.I Bog ih postavi na svod nebeskida rasvjetljuju zemlju,da vladaju danom i noćui da rastavljaju svjetlost od tame.I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro -dan četvrti. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 104, 1-2a.5-6.10.12.24.35c

Nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću kao plaštem!

Zemlju si stavio na stupove njene:
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom,
iznad bregova stajahu vode.


Izvore svraćaš u potoke
što žubore među brdima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske
i pjevaju među granama.


Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Sve si to mudro učinio:
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!


Evanđelje:

Mk 6, 53-56

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pošto Isus i njegovi učenici doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio - u sela, u gradove, u zaseoke -po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi. Riječ Gospodnja.


Utorak, 7. veljače 2023.godine

1. čitanje

Post 1, 20 - 2, 4a

Čitanje Knjige Postanka

Reče Bog: »Nek vodom povrvi vreva živih stvorova,i ptice nek nad zemljom poletesvodom nebeskim!« I bi tako! Stvori Bog morske grdosije,i svakovrsne žive stvorovešto mile i vrve vodomi ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.I blagoslovi ih govoreći: »Plodite se i množitei napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji! «Tako bude večer, pa jutro - dan peti.I reče Bog: »Neka zemlja izvede živa bića,svako prema svojoj vrsti:stoku, gmazove i zvjerad svake vrste!«I bi tako!I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmazove svake vrste. I vidje Bog da je dobro. I reče Bog: »Načinimo čovjekana svoju sliku, sebi slična,da bude gospodar ribama morskim,pticama nebeskim i stoci- svoj zemlji -i svim gmazovima što gmižu po zemlji!«Na svoju sliku stvori Bog čovjeka,na sliku Božju on ga stvori,muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se i množitei napučite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima što gmižu po zemlji! «I doda Bog: »Evo dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji,i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam bude za hranu! A zvijerima zemaljskimi pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po zemljiu kojima je dah života- neka je za hranu sve zeleno bilje! «I bi tako!I vidje Bog sve što je učinio. I bijaše veoma dobro.Tako bude večer, pa jutro -dan šesti.Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje stvaranjem učini.To je postanak nebesa i zemlje,tako su stvarani. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 8, 4-9

Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti -
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?


Ti ga učini malo manjim od anđela,
slavom i čašću njega okruni.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.


Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.


Evanđelje:

Mk 7, 1-13

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:Ovaj me narod usnama časti,a srce mu je daleko od mene.Uzalud me štujunaučavajući nauke - uredbe ljudske.Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: 'Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude 'korban', to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.« Riječ Gospodnja.


Srijeda, 8. veljače 2023.godine

1. čitanje

Post 2, 4b-9.15-17

Čitanje Knjige Postanka

Kad je Gospodin, Bog, sazdao nebo i zemlju, još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Gospodin, Bog, još ne pusti dažda na zemlju, i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. Ipak voda poteče iz zemlje i natopi svu površinu zemaljsku. Gospodin, Bog, sazda čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahnu dah života. Tako postane čovjek živa duša.I Gospodin, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je sazdao. Tada Gospodin, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.Gospodin, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva. Gospodin, Bog, zapovjedi čovjeku: »Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!« Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 104, 1-2a.27-28.29bc-30

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću ogrnut kao plaštem!


Sva bića željno čekaju
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.


Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.


Evanđelje:

Mk 7, 14-23

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje.Tko ima uši da čuje, neka čuje!«I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. I reče im: »Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te u zahod izlazi?« Tako on očisti sva jela. Još dometnu: »Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. «Riječ Gospodnja.


Četvrtak, 9.veljače 2023.godine

1.čitanje

Post 2, 18-25

Čitanje Knjige Postanka

Reče Gospodin, Bog :»Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on. «Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i ptice nebeske, i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin, Bog, ženu pa je dovede čovjeku. Nato čovjek reče: »Odjednom, evo kosti od mojih kostiju,mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove,od čovjeka kad je uzeta!«Stoga će čovjek ostaviti oca i majkuda prione uza ženu svoju i dvoje njih bit će jedno tijelo. A bijahu oboje goli - čovjek i njegova žena - ali ne osjećahu stida. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Blago svima koji se boje Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.


Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.


Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se Gospodina boji.
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!


Evanđelje:

Mk 7, 24-30

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Usta Isus i otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše: »Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će mu: »Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.« Reče joj: »Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh.« I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao. Riječ Gospodnja.


Petak, 10.veljače 2023.godine


1. čitanje

Post 3, 1-8

Čitanje Knjige Postanka

Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je načini Gospodin, Bog. Ona reče ženi: »Zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?« Žena odgovori zmiji: »Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!« Nato će zmija ženi: »Ne nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi, koji razlučuju dobro i zlo.« Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamaljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svome mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se obadvoma otvore oči, i upoznaju da su goli. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače.Uto čuju glas Gospodina, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakrio se - čovjek i njegova žena - pred Gospodinom, Bogom, među stabla u vrtu. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 32, 1-2.5-7

Blažen onaj kome je zločin otpušten!


Blažen onaj kome je zločin otpušten,
kome je grijeh pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju,
i u čijem duhu nema prijevare!


Tad grijeh svoj tebi priznah
krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.


Zato nek ti se moli pobožnik svaki
u času nevolje.
Kad bujice silne navale,
njega neće stići.
Utočište ti si moje,
od tjeskobe ti ćeš me sačuvat,
okružit me radošću spasenja.


Evanđelje:

Mk 7, 31-37

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« - to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.« Riječ Gospodnja.


Subota, 11.veljače 2023.godine


1.čitanje

Post 3, 9-24

Čitanje Knjige Postanka

Gospodin, Bog, zovne čovjeka: »Gdje si?« reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu, ali se pobojah jer sam gol, pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao - ona mi je dala sa stabla, pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila, pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Jer si to učinila, prokleta bila među svim životinjamai svom zvjeradi!  Po trbuhu svome puzat ćeši zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. «A ženi reče: »Trudnoći tvojoj muke ću umnožiti veoma,u mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.  «A čovjeku reče: »Jer si poslušao glas žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo! - evo:Zemlja neka je zbog tebe prokleta:s trudom ćeš se od nje hranitisvega vijeka svog! Rađat će ti trnjem i korovom,a hranit ćeš se poljskim raslinjem.U znoju lica svoga kruh ćeš jestidokle se u zemlju ne vratiš:ta iz zemlje uzet si bio -prah si, u prah ćeš se i vratiti. «Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima.I načini Gospodin, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu. Zatim reče Bog: »Evo, čovjek postade kao jedan od nas - zna dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!« Zato ga Gospodin, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Istjera, dakle, čovjeka i nastani ga istočno od vrta edenskog, pa postavi kerubine i plameni mač koji se svjetlucao - da straže nad stazom koja vodi k stablu života. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 90, 2-6.12-13

Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

Prije nego se rodiše bregovi,
prije nego postade kopno i krug zemaljski,
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!


Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.


Razgoniš ih ko jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer, već se suši i vene.


Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!


Evanđelje:

Mk 8, 1-10

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: »Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me i nemaju što jesti. Ako ih otpravim gladne njihovim kućama, klonut će putem. A neki su od njih došli iz daleka.« Učenici mu odgovore: »Otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom?« On ih zapita: »Koliko kruhova imate?« Oni odgovore: »Sedam.« Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze sedam kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu. A imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih te reče da i to posluže. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka odniješe sedam košara. Bilo je oko četiri tisuće ljudi. Tada ih otpusti, a sam sa svojim učenicima odmah uđe u lađu i ode u kraj dalmanutski. Riječ Gospodnja.


Šesta nedjelja kroz godinu, 12. veljače 2023.godine

1.čitanje

Sir 15, 15-20

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh. Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam:

Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34

Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!


Naredbe si svoje
dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!


Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga zakona!


Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!


2. čitanje:

1Kor 2, 6-10

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje. Riječ Gospodnja.


Evanđelje:

Mt 5, 17-37

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je. Riječ Gospodnja.